Ikona dekoracyjna

Zgłoszenia szkód, które powstały w 2024 r.

Zgłoszenie szkody w pojeździe, szkody na osobie lub szkody w mieniu (innym niż pojazd) do której doszło na terenie Województwa Mazowieckiego na drodze wojewódzkiej pozostającej w utrzymaniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW w Warszawie).

Jeśli uszkodzili Państwo samochód lub inne mienie albo doznali uszczerbku na osobie na skutek stanu dróg, za które odpowiada MZDW w Warszawie, może przysługiwać Państwu odszkodowanie. Aby je uzyskać, należy dokonać zgłoszenia w sposób przedstawiony poniżej wraz z załączeniem dokumentacji zdarzenia, tj.:

 

W przypadku szkody w pojeździe:

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia wymagana obligatoryjnie:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody, tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • dokumentacja fotograficzna uszkodzeń pojazdu - zdjęcia pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną i jego widocznych uszkodzeń.
 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego.

Uzupełniająco – skan lub zdjęcie:

 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innych służb.

 

W przypadku szkody na osobie:

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innej jednostki.

UWAGA! Do zgłoszenia szkody na osobie NIE NALEŻY dołączać dokumentacji medycznej. Przekazanie dokumentacji medycznej następuje bezpośrednio do ubezpieczyciela, który prowadzi postępowanie, wraz z innymi wymaganymi przez niego dokumentami.

 

W przypadku szkody w mieniu (innym niż pojazd):

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innej jednostki.


Zgłoszenia szkody należy dokonać elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie: https://zdmazowsze.zglos.online/

Formularz elektroniczny dotyczy szkód powstałych w 2024 r.

Aby prawidłowo nadać sprawie bieg, należy mieć przygotowane i dołączyć do zgłoszenia: zdjęcia (zdjęcia ubytku i miejsca zdarzenia oraz zdjęcia uszkodzeń)

i skany lub zdjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.


Po zgłoszeniu szkody w MZDW w Warszawie, zawiadomienie jest przesyłane do brokera ubezpieczeniowego Województwa Mazowieckiego, a następnie do ubezpieczyciela MZDW w Warszawie, który kontaktuje się z Państwem bezpośrednio i prowadzi postępowanie w celu likwidacji szkody.

Po zgłoszeniu szkody można również zapisać na dysku i/lub wydrukować złożony formularz.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: tel. (22) 244 90 00 do 12 w godz. 7:30 - 15:30.

Wniosek ze zdjęciami oraz innymi wymaganymi dokumentami (patrz wyżej) można również złożyć na formularzu wypełnianym ręcznie po jego wydrukowaniu w odpowiednim Rejonie Drogowym MZDW w Warszawie na terenie Województwa Mazowieckiego lub w siedzibie MZDW w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Formularze do wypełnienia ręcznego można pobrać tutaj:


Szkodę można zgłosić również bezpośrednio do ubezpieczyciela MZDW w Warszawie, tj. UNIQA TU S.A., polisa nr 998B132813.

Zgłoszenia szkód, które powstały w 2023 r.

 • Ubezpieczyciel MZDW w Warszawie na rok 2023 r.: TUiR WARTA SA
 • Numer polisy OC na 2023 r.: 908211558767
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:

- odpowiedni formularz zgłoszenia szkody

- dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody

- Kserokopia dowodu rejestracyjnego, jeżeli szkoda dotyczy pojazdu

 • ·Uzupełniająco:

- oświadczenie świadka

- notatka policji


Wniosek ze zdjęciami oraz innymi wymaganymi dokumentami (patrz wyżej) należy złożyć na formularzu wypełnianym ręcznie po jego wydrukowaniu lub mailowo w odpowiednim Rejonie Drogowym MZDW w Warszawie na terenie Województwa Mazowieckiego lub w siedzibie MZDW w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Formularze do wypełnienia ręcznego można pobrać tutaj:

Szkodę można zgłosić również bezpośrednio do ubezpieczyciela MZDW w Warszawie, tj. TUiR WARTA S.A., polisa nr 908211558767.

Klauzula informacyjna dla zgłaszających szkody i osób poszkodowanych

 

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW);

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl;

3) celem przetwarzania danych jest ustalenie istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania bądź świadczenia;

4) podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

5) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania bądź świadczenia;

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania (na podstawie art. 15 i 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

7) prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych podlegają ograniczeniom określonym w ogólnym rozporządzeniu, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

8) dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w likwidację szkody (w tym m.in. zakładom ubezpieczeń, podmiotom działającym w ich imieniu, a także podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora) oraz podmiotom (organom) uprawnionym z mocy prawa do pozyskiwania danych osobowych;

9)  dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a)  realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa,

b)  niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

10) w razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-03-01 11:57

Modyfikował: Super Admin, Katarzyna Pałtynowicz,

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 41 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian