Ikona dekoracyjna

Odszkodowania za nieruchomości

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Mazowieckiego pod drogi wojewódzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U.2020.1363 z późn. zm.)


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne, jednostki samorządu terytorialnego


Wymagane dokumenty


Oświadczenie w sprawie podwyższenia odszkodowania o 5%.

Protokół wydania nieruchomości - osoba fizyczna.

Protokół wydania nieruchomości - firma.

Uwagi

  1. W zakresie dróg wojewódzkich do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zwana dalej zrid) jest właściwy wojewoda (Wojewoda Mazowiecki w przypadku MZDW). Decyzja zrid zatwierdza podziały nieruchomości, projekt budowlany oraz zezwala na realizację inwestycji drogowej oraz określa jakie nieruchomości przechodzą z mocy prawa na własność Województwa Mazowieckiego, z dniem w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Dotychczasowi właściciele otrzymują zawiadomienie o jej wydaniu na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.
  2. Decyzji zrid może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że zarządca drogi będzie mógł rozpocząć inwestycję, nie czekając na nadanie jej klauzuli ostateczności. Decyzja zrid z rygorem natychmiastowej wykonalności obliguje właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz jednocześnie uprawnia zarządcę drogi do objęcia nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcia prac budowlanych.
  3. Po wydaniu decyzji zrid Wojewoda Mazowiecki wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Województwa Mazowieckiego. Organem wszczynającym i prowadzącym postępowanie ustalające odszkodowanie jest Wojewoda Mazowiecki, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (http://www.mazowieckie.pl/).
  4. Odszkodowanie zostaje ustalone na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub osób, którym przysługiwało do tych nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Osoby, którym przysługuje odszkodowanie oraz zarządca drogi są stronami tego postępowania, czyli mogą składać wnioski w postępowaniu, również w zakresie wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego według stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji zrid. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną ustalającą wysokość odszkodowania. Zostanie ona dostarczona pocztą za potwierdzeniem odbioru. Od decyzji tej, każda ze stron może się odwołać do właściwego Ministra.
  5. Odszkodowanie za nieruchomość (lub prawo użytkowania wieczystego) może zostać podwyższone o 5% wartości nieruchomości (lub wartości prawa użytkowania wieczystego) jeżeli były właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – opróżni i wyda te budynki) w terminie 30 dni od dnia:
  6. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
  7. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  8. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W celu realizacji uprawnienia należy wypełnić oświadczenie (oświadczenie), oraz podpisanie go czytelnym, odręcznym podpisem.
  9. Gdy decyzja zrid dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, powiększa się wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do nieruchomości.
  10. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. W tym celu prosimy o wypełnienie protokołu wydania nieruchomości (protokół), oraz podpisanie go czytelnym, odręcznym podpisem.

Miejsce składania

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolin@mzdw.pl

Opłaty

Brak


Nr konta

Brak


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-02-27 14:05

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 9 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian