Ikona dekoracyjna

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty

Załączniki:

1)    szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

2)    zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

3)    ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

4)    oświadczenie o:

  • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub
  • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
  • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

5)    pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

Miejsce składania

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolin@mzdw.pl

Opłaty

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.


Nr konta dla opłaty za zajęcie pasa drogowego: 93 1020 1026 0000 1202 0233 0942. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


Termin załatwienia sprawy

30 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………….. za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy ………………., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.


Podstawa prawna

Art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 oraz ust. 3, 4, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320).


Uchwała nr 211/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 14279), zmieniona uchwałą nr 19/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 2044).


Sprawę prowadzi

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-04-24 11:11

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska, Super Admin,

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska

Wersja: 18 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian