Ikona dekoracyjna

Numery kont bankowych

UWAGA !!!

Z dniem 01 kwietnia 2014 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych. 

88 1020 1026 0000 1402 0233 0934 – rachunek wydatków budżetowych 

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942 – rachunek dochodów budżetowych (wpłaty za SIWZ, decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego, faktury wystawione przez MZDW).


Z dniem 01 marca 2024 roku uległ zmianie numer rachunku na wpłaty wadium, rękojmi i zabezpieczeń wykonania umowy!


Nowy numer konta 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729 - rachunek wadia, rękojmie, zabezpieczenia wykonania umowy

Podstawy prawne

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu województwa mazowieckiego. Działa formie wojewódzkiej jednostki budżetowej. Siedzibą Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest miasto stołeczne Warszawa. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie działa, w szczególności, na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512);

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);

5) uchwały Nr IX/29/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki   organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z późn. zm.;

6) statutu MZDW;

7) ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Historia

Istnieje od 1999 r. Powstał po reformie administracyjnej kraju, w wyniku której z 49 województw podległych administracji rządowej zostało utworzonych 16 nowych zarządzanych przez władze samorządowe. Samorządom podlegają drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Nadzór nad działalnością MZDW w Warszawie sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Przedmiot działań

Zarząd zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich służących do obsługi ruchu kołowego na terenie Województwa Mazowieckiego, a w szczególności: – opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planowaniem finansowania budów, utrzymania i ochrony dróg;

 • pełnieniem funkcji inwestora;
 • utrzymywaniem nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obrony;
 • wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • prowadzeniem ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przepraw promowych;
 • wykonywaniem prac inwentaryzacyjnych i utrzymaniowych;
 • wprowadzaniem ograniczeń dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów;
 • dokonywaniem pomiarów ruchu drogowego;
 • prowadzeniem gospodarki gruntami i nieruchomościami podlegającymi zarządowi;
 • pielęgnacją zieleni w pasie drogowym (sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie);
 • prowadzeniem spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych;
 • sprawowaniem nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasach drogowych i ich ewidencją.

Rejony

Siedzibę główną Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest Warszawa. MZDW zatrudnia ponad 420 osób. Bezpośredni nadzór nad drogami sprawują pracownicy dziewięciu Rejonów Drogowych: Ciechanów, Garwolin, Gostynin-Płock, Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Otwock-Piaseczno, Radom, Węgrów-Siedlce, Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki. Podlegają im 26 Obwody Drogowe rozlokowane na terenie całego województwa.

Drogi wojewódzkie na Mazowszu

Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ma długość ponad 2852 km (w tym 306 obiektów mostowych) i stanowi 6% dróg publicznych na terenie województwa.

Łącznie jest ich 124, mają długość od 320 m (nr 564 – stanowi dojazd od DK nr 62 do rz. Wisła ) do 91,7 km (nr 544 – gr. woj. -Mława - Przasnysz-Krasnosielc - Ostrołęka).

Wszystkie są oznakowane numerami trzycyfrowymi. Pomimo, iż nie tworzą one spójnej sieci i nie da się po nich przejechać z jednego krańca Mazowsza na drugi, wszystkie mają jednak połączenie z drogami o znaczeniu krajowym.

Stan dróg wojewódzkich na Mazowszu z każdym rokiem ulega zdecydowanej poprawie. Z roku na rok zwiększane są także nakłady finansowe na drogi.

Ponad 70% z nich jest w stanie dobrym i zadowalającym. Rocznie przebudowywanych jest około 200 km. Inwestycje prowadzone przez MZDW mają na celu doprowadzenie sieci drogowej do takiego stanu, w którym jezdnie będą miały szerokość co najmniej 6 m i nośność 100 kN/oś.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-19

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-05-28 11:12

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska, Super Admin, Andrzej Karpiński,

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska

Wersja: 26 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian