Ikona dekoracyjna

Zamówienia publiczne od progów UE

Postępowania wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 r.

(tzw. nowe Prawo zamówień publicznych)

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

 

Przypominamy, że: 

 

a) w przypadku tzw. postępowań unijnych:

 

- oferty

- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W związku z powyższym przypominamy, że do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także - dla zapewnienia prawidłowości obsługi tego procesu - odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

 

b)   w przypadku tzw. postępowań krajowych:

 

- oferty

- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przypominamy, że do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, a także - dla zapewnienia prawidłowości obsługi tego procesu - odpowiednie przeszkolenie pracowników:

- szczegółowe informacje o sposobie pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jego użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:   http://www.nccert.pl/kontakt.htm;

- szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu zaufanego oraz warunkach jego użycia można znaleźć na stronie internetowej dostawcy usługi  https://epuap.gov.pl/wps/portal lub rządowym portalu dla obywateli  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany;

- szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego oraz warunkach jego użycia można znaleźć na rządowym portalu dla obywateli  https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

Postępowania wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r.

(tzw. stare Prawo zamówień publicznych)

 

Informujemy, że do dnia 1 stycznia 2021r. w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

 

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw  

- pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach. 

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021r. będzie możliwy poprzez stronę  www.mzdw.pl i bip.mzdw.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-20

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2022-08-31 13:57

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 1 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian