Ikona dekoracyjna

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Wymagane dokumenty

1. kopia mapy zasadniczej (3 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego;

2. dodatkowo w przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury:

  • rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią i kolorystyką,
  • oświadczenie w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (na podstawie art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)),

3.    pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.

Uwagi

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

  1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  2.  uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy ……., przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia;
  3. uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy ………. na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.


Miejsce składania

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolin@mzdw.pl

Opłaty

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówka w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej.


Nr konta

Nr konta dla opłaty skarbowej:

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.


Termin załatwienia sprawy

45 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, a w pozostałych przypadkach 65 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.


Postawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320).


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Ewidencji i Uzgodnień

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-04-24 11:07

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska, Super Admin,

Modyfikował: Alicja Wolak-Gójska

Wersja: 21 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian