Ikona dekoracyjna

Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu oraz rozpatrywaniu skarg i wniosków w MZDW w Warszawie

 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań określonych statutem przez MZDW w Warszawie lub jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. O tym, czy dane pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna lub nazwa.
 5. Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 6. Skargi i wnioski niezawierające imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, dla których MZDW jest właściwy do ich rozpatrzenia, pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do MZDW w Warszawie pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 8. Wniesienie skargi lub wniosku za pośrednictwem pełnomocnika wymaga załączenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm. ).
 9. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor MZDW bądź upoważniona przez niego osoba przyjmują interesantów w siedzibie MZDW w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 16:30, po uprzednim uzgodnieniu przybycia przez interesanta z kierownikiem Wydziału Informatyki i Administracji w MZDW w Warszawie.
 10. Sprawy z zakresu skarg i wniosków prowadzone są w MZDW w Warszawie przez Wydział Informatyki i Administracji.
 11. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty ich wpływu do MZDW w Warszawie.
 12. Wnoszącemu skargę lub wniosek doręcza się zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.


Klauzula informacyjna dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową MZDW.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań MZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO,

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom, :

 • organom, którym MZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz argonom uprawnionym do otrzymania od MZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • którym MZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2024-01-22 12:23

Modyfikował: Super Admin

Wersja: 4 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian