Ikona dekoracyjna

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych, Mariusz Kozera o proponowanych rozwiązaniach

O szczegółach i proponowanych rozwiązaniach mówił dziś na antenie Radio Warszawa Mariusz Kozera, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji. Zapraszamy do wysłuchania audycji tutaj.


Jak wskazał Pan Dyrektor - głównym celem inwestycji jest usprawnienie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, z wyszczególnieniem pieszych i rowerzystów. Natomiast ingerencja w tereny zielone będzie ograniczona do wycinki tylko kolidujących z projektowaną drogą drzew.


Uwarunkowania i zakres inwestycji

W IV kwartale 2022 r. na zlecenie MZDW wszczęto proces projektowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m. st. Warszawa”.


Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 718 do klasy G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 701 (bez tego skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 (wraz z tym skrzyżowaniem) w przekroju dwujezdniowym (2x2) oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 do klasy G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 do gr. z m. st. Warszawa w dotychczasowym przekroju dwujezdniowym (2x2) i z wyłączeniem odcinka w granicach węzła drogi ekspresowej S2 „Aleje Jerozolimskie”.


W tym celu, w miejscu istniejącego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 (nad linią kolejową nr 1 i 447) założono budowę węzła komunikacyjnego z głównym kierunkiem ruchu od węzła autostradowego „Pruszków” dwujezdniową drogą wojewódzką nr 718 przechodzącą dwujezdniowym wiaduktem nad linią kolejową w dwujezdniową drogę wojewódzką nr 719 w kierunku m. st. Warszawy wraz z budową niezbędnych bezkolizyjnych łącznic na pozostałych kierunkach w obrębie ww. węzła.


Założenia takie wynikają z wniosków zgłaszanych na przestrzeni ostatnich lat przez Miasto Pruszków co jest uwzględnione w zapisach obowiązujących dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1 (Uchwała Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XLVI/436/2014 z dnia 26.06.2014). Przedstawione na tym etapie rozwiązania projektowe należy traktować, jako wstępne. Również na tym etapie prac projektowych, nie wykluczamy zmian i zapisów w projekcie.


Kompletna dokumentacja projektowa (budowlana, przetargowa i wykonawcza) wraz z kompletem decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z umową powinna zostać opracowana i przekazana przez Wykonawcę do końca 2025 r. Należy pamiętać jednak, że przed nami jeden z trudniejszych etapów przygotowania inwestycji czyli uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ostatecznie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskiwanie tych decyzji może znacząco wpłynąć na zaplanowane terminy zakończenia prac projektowych. Na termin realizacji inwestycji będzie mieć wpływ także ostateczny koszt realizacji ww. inwestycji i możliwości finansowe Województwa Mazowieckiego. #BudujemyDlaWas