Ikona dekoracyjna

Umowa podpisana

Dyrektor Grzegorz Obłękowski podpisał, przy udziale Wicemarszałka Województwa Rafała Rajkowskiego, umowę z firmą PROMOST CONSULTING Sp. z o. o. S.K. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o którą możliwa będzie realizacja robót budowlanych na odcinku o długości ok. 7,5km.


Rozbudowa obejmie odcinek od drogi krajowej nr 79 w m. Garbatka-Letnisko do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 738 w m. Bąkowiec, na terenie powiatu kozienickiego.

Założenia projektu

Dokumentacja projektowa będzie przewidywać rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 691 w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym i obejmować niezbędną przebudowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, budowę kładek dla przeprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie istniejących mostów, budowę ścieżki pieszo-rowerowej (na całej długości wskazanego odcinka), zatok autobusowych, systemu odwodnienia, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą.


Odcinek początkowy na terenie m. Garbatka-Letnisko, ze względu na istniejące wyposażenie drogi i jej stan techniczny będzie potraktowany wyłącznie w zakresie uzupełnienia niezbędnych elementów. Zdecydowanie większy zakres prac przewidziany jest na odcinku przebiegającym przez m. Bąkowiec gdzie jezdnia posiada dzisiaj nienormatywną szerokość 5m i brakuje chodników. Pas drogowy ma obecnie szerokość około 12m, co powoduje, że niezbędne będzie jego poszerzenie. Oznacza to konieczność wywłaszczenia części działek przyległych do pasa drogowego. 

Wsparcie gminy

Należy nadmienić, iż gmina Garbatka - Letnisko zadeklarowała przekazanie na rzecz Województwa Mazowieckiego dwóch działek gminnych z przeznaczeniem na lokalizację np. zbiornika wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej. Przekazanie działek odbędzie się w terminie późniejszym, na podstawie stosownej umowy.


#BudujemyDlaWas