Ikona dekoracyjna

Umowy zostały podpisane

13 lipca Dyrektor MZDW, Pan Grzegorz Obłękowski, podpisał umowy z firmami SKANSKA S.A. oraz INVEST AG sp. z o.o. na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w Pruszkowie oraz Brwinowie. Łączna wartość tych zadań to ponad 23,2 mln zł.

Rozbudowa skrzyżowania DW 719 w Pruszkowie

Projekt zakłada rozbudowę drogi woj. nr 719 Al. Wojska Polskiego poprzez budowę ronda 5-wlotowego turbinowego, co ma na celu uspokojenie ruchu na wlocie do miasta w DW 719 oraz poprawę parametrów technicznych wzajemnego połączenia z ul. Przyszłości i z ul. Działkową oraz ul. Emancypantek, a także budowę sprawnego systemu odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

W wyspie centralnej ronda przewidziano urządzenie terenu zieleni ukształtowanej w formie nasypu skarpowanego o geometrii umożliwiającej przejazd pojazdów ponadnormatywnych. Wloty ul. Przyszłości i ul. Działkowej urządzono jako 2-pasowe odpowiednio z rozdziałem do skrętów w prawo oraz do ruchu okrężnego. Wlot ul. Emancypantek obsługujący jedynie ruch osiedlowy przewidziano jako jedno-pasowy.


Na obu kierunkach DW 719 przed rondem (odc. 140m) przewidziano budowę przekroju 2-jezdniowego rozdzielonego pasem o szer. 2,5m. Dla chodników poprowadzonych bezpośrednio przy jezdni przewidziano zastosowanie wygrodzeń. W pasie dzielącym pomiędzy jezdniami DW 719 zastosowano barierę ochronną 2-stronną usytuowaną osiowo. Dla obu jezdni DW 719 bezpośrednio    za rondem przewidziano budowę zatok autobusowych. Na wszystkich wlotach urządzono przejścia dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, ruchu pieszy i rowerowy wokół ronda poprowadzono jako rozdzielony w dowiązaniu do istniejącej infrastruktury pieszo-rowerowej oraz założonej perspektywicznie.


Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości prywatnych przy ul. Działkowej projekt przewiduje budowę dodatkowej jezdni wraz z placem do zawracania. W projekcie przewidziano również przebudowę zjazdów indywidualnych przy ul. Działkowej oraz zjazdów publicznych do obsługi stacji paliw, jednostki wojskowej ORWP. Konieczna będzie wycinka drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną oraz urządzenie nowych terenów biologicznie czynnych.


Umowa podpisana pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie a firmą SKANSKA S.A. przewiduje 16 miesięcy na realizację powyższego zadania. Oznacza to, że planowo pierwsi kierowcy pojadą tym odcinkiem DW 719 we wrześniu 2024 roku. Koszt robót wyniesie 12 271 920,96 zł.


Przebudowa DW 720 w Brwinowie

Projekt wykonawczy zakłada przebudowanie drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupicka) na odcinku ponad 1 km pomiędzy ul. Glinianą a ul. Szkolną w Brwinowie. Na tym odcinku droga otrzyma nową konstrukcję jezdni oraz system odprowadzania wody deszczowej. Głównym celem tego zadania inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz upłynnienie ruchu na terenie Brwinowa. W tym celu zostaną gruntownie przebudowane skrzyżowania dróg niższej kategorii z drogą wojewódzką. Dzięki poprawionej geometrii skrzyżowań włączanie się do ruchu oraz zjazd z DW 720 będzie łatwiejsze.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu najmniej chronionych użytkownikom drogi, czyli pieszym i rowerzystom, powstaną nowe chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, aby odseparować ruch pieszy od kołowego. Dodatkowo na tym odcinku zostaną przebudowane zjazdy na prywatne posesje oraz kolidująca z drogą infrastruktura, taka jak sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.


Umowa podpisana pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie a firmą INVEST AG Sp. z o.o. przewiduje 11 miesięcy na realizację powyższego zadania. Oznacza to, że planowo pierwsi kierowcy pojadą tym odcinkiem DW 720 w czerwcu 2024 roku. Koszt robót wyniesie 10 966 777,70 zł.