Ikona dekoracyjna

Podpisano umowę na zaprojektowanie II- go etapu obwodnicy Jabłonny

Porozumienie z dnia 19 stycznia 2022 roku, pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim i Gminą Jabłonna określiło zasady współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej dla obwodnicy Jabłonny. W ramach zawartego porozumienia samorządy lokalne zobowiązały się do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej (po 50%).


Umowa podpisana 17 kwietnia 2023 roku jest owocem tej współpracy. Po trudnym i długotrwałym postępowaniu przetargowym udało się wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej. Jest nim firma Europrojekt Gdańsk S.A., która opracuje projekt dla budowy drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Jabłonna, tzw. „obwodnicy Jabłonny – II etap”. Specyfikacja zamówienia zakłada zaprojektowanie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 o długości ok. 2,5 km w korytarzu jaki został przewidziany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna. Zgodnie z obecnie przyjętymi założeniami droga zostanie zaprojektowana w przekroju dwujezdniowym 2x2, jako kontynuacja I etapu obwodnicy Jabłonny, który został zrealizowany w latach poprzednich przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i z założeniem włączenia, za pomocą dwóch wiaduktów i estakad, w obecne skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 630, tj. skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej z Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wartość podpisanej umowy to 1 997 520,00 zł.


Wykonawca w ciągu 3 lat, od dnia podpisania umowy, przekaże MZDW dokumentację projektową (budowlaną, wykonawczą i przetargową) wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych. Po otrzymaniu kompletu dokumentów MZDW będzie mogło przystąpić do postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót. Naszą intencją jest, aby umowa na budowę obwodnicy Jabłonny została podpisana jeszcze w 2026 roku.


#BudujemyDlaWas