Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr postępowania 178/20

Numer postępowania:

178/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233142-6

Składanie ofert częściowych:

dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań (26)

Część 1

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock – Obwodu Drogowego w Gostyninie.

wadium: wadium: 16025.00 (szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć PLN 00/100 gr)

Część 2

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock – Obwodu Drogowego w Sannikach.

wadium: wadium: 19165.00 (dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć PLN 00/100 gr)

Część 3

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego Nr 3 w Bielsku.

wadium: wadium: 16564.00 (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery PLN 00/100 gr)

Część 4

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku.

wadium: wadium: 6004.00 (sześć tysięcy cztery PLN 00/100 gr)

Część 5

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie.

wadium: wadium: 10273.00 (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy PLN 00/100 gr)

Część 6

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie.

wadium: wadium: 6160.00 (sześć tysięcy sto sześćdziesiąt PLN 00/100 gr)

Część 7

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim – Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.

wadium: wadium: 11864.00 (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery PLN 00/100 gr)

Część 8

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim – Obwodu Drogowego w Łazach.

wadium: wadium: 7862.00 (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa PLN 00/100 gr)

Część 9

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego w Czerwinie.

wadium: wadium: 3856.00 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Część 10

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka – Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

wadium: wadium: 3856.00 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Część 11

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

wadium: wadium: 2892.00 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa PLN 00/100 gr)

Część 12

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

wadium: wadium: 6138.00 (sześć tysięcy sto trzydzieści osiem PLN 00/100 gr)

Część 13

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 2 w Nasielsku.

wadium: wadium: 7056.00 (siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Część 14

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

wadium: wadium: 7993.00 (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy PLN 00/100 gr)

Część 15

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie.

wadium: wadium: 15876.00 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Część 16

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego w Siedlcach.

wadium: wadium: 11553.00 (jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy PLN 00/100 gr)

Część 17

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego w Węgrowie.

wadium: wadium: 1481.00 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden PLN 00/100 gr)

Część 18

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

wadium: wadium: 8103.00 (osiem tysięcy sto trzy PLN 00/100 gr)

Część 19

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Potworowie.

wadium: wadium: 5408.00 (pięć tysięcy czterysta osiem PLN 00/100 gr)

Część 20

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą.

wadium: wadium: 2068.00 (dwa tysiące sześćdziesiąt osiem PLN 00/100 gr)

Część 21

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Lipsku z tymczasową siedzibą w Radomiu.

wadium: wadium: 8922.00 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa PLN 00/100 gr)

Część 22

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Radomiu.

wadium: wadium: 3604.00 (trzy tysiące sześćset cztery PLN 00/100 gr)

Część 23

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego w Otwocku.

wadium: wadium: 25840.00 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści PLN 00/100 gr)

Część 24

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

wadium: wadium: 9579.00 (dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć PLN 00/100 gr)

Część 25

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego w Piasecznie.

wadium: wadium: 18281.00 (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden PLN 00/100 gr)

Część 26

Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego w Warce.

wadium: wadium: 7456.00 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

90 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-02-11 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-02-11 o godz 11:00:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-30
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-30 18:11:32

Data modyfikacji: 2020-12-30 18:19:26

Wersja: 3 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-12-30 18:16:40
2020-12-30 18:11:32