Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodów) Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich”  – nr postępowania 173/20

Numer postępowania:

173/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 34 99 22 00-9 Znaki drogowe; CPV: 34 92 84 60-0 Słupki drogowe; CPV: 34 92 84 70-3 Elementy oznakowania

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

wadium: 15850.00 (piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

Od daty podpisania umowy do dnia 19-11-2021 roku.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
czas dostawy
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-01-21 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-01-21 o godz 10:30:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-30
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-30 11:01:50

Data modyfikacji: 2020-12-30 11:14:38

Wersja: 2 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-12-30 11:01:50