Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 6+600 do km 8+100 miejscowość Lucień - nr postępowania 182/20

Numer postępowania:

182/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233220-7

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

Wadium: 27614.00 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czternaście PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

do dnia 30-07-2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-02-09 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-02-09 o godz 10:30:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-30
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-30 10:35:27

Data modyfikacji: 2021-01-19 12:24:05

Wersja: 3 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-12-30 10:38:54
2020-12-30 10:35:27