Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odc. Stok Lacki – Wyczółki od km 6+483 do km 8+289 – etap II i od km 8+289 do km 10+595 – etap III w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią”- nr postępowania 185/20

Numer postępowania:

185/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45200000-9; 45100000-8; 45230000-8; 45110000-1; 45231300-8; 45232440-8; 45232423-3; 45315300-1; 45233140-2; 45232410-9

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

wadium: 246360.00 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

14 miesięcy od daty podpisania umowy (12 miesięcy od daty podpisania umowy – termin wykonania robót; do 14 miesięcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy).

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
doświadczenie kierownika budowy
10%
okres rękojmi
30%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-02-17 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-02-17 o godz 11:00:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-30
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-30 09:03:24

Data modyfikacji: 2020-12-30 09:13:17

Wersja: 2 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-12-30 09:03:24