Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 19+600 do km 20+250 na odcinku Opatówiec - Staroźreby.” - nr postępowania 179/20

Numer postępowania:

179/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233220-7

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

Wadium: 12870.00 (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 30.07.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-02-03 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-02-03 o godz 10:30:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-29
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-29 10:01:08

Data modyfikacji: 2021-01-20 09:20:55

Wersja: 3 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-12-29 10:05:49
2020-12-29 10:01:08