Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 209,80 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.” – nr postępowania 170/20

Numer postępowania:

170/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 44113620-7 Asfalt

Składanie ofert częściowych:

dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań (8)

Część 1

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 23 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”

Część 2

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 26 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów”

Część 3

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 12 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”

Część 4

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 22 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”

Część 5

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 25,8 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”

Część 6

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce”

Część 7

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 22 Mg do Rejonu Drogowego Radom”

Część 8

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 52 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

od 01 kwietnia 2021 r. do 30 października 2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
100%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-01-15 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-01-15 o godz 11:00:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-21
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-21 12:47:00

Data modyfikacji: 2020-12-21 12:50:38

Wersja: 2 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-12-21 12:47:00