Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km 22+300 do km 23+000; od km 27+280 do km 27+854; od km 30+705 do km 31+210; od km 32+100 do km 33+267; od km 35+724 do km 36+700; od km 38+900 do km 41+100; od km 46+171 do km 46+206; od km 57+600 do km 57+850”- nr postępowania 163/20

 

Numer postępowania:

163/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233220-7

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

wadium: 62260.00 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 02.08.2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2021-01-21 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2021-01-21 o godz 11:00:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-12-18
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-18 13:30:59

Data modyfikacji: 2021-01-14 14:28:36

Wersja: 4 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-01-08 12:14:15
2020-12-18 13:39:00
2020-12-18 13:30:59