Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 5 części”

-  nr postępowania 108/20

Numer postępowania:

108/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233280-5 45233292-2

Składanie ofert częściowych:

dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań (5)

Część 1

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock

wadium: wadium: 2159.00 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć PLN 00/100 gr)

Część 2

Dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

wadium: wadium: 586.00 (pięćset osiemdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 647 w Rejonie Drogowym Ostrołęka

wadium: wadium: 184.00 (sto osiemdziesiąt cztery PLN 00/100 gr)

Część 4

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Maz.

wadium: wadium: 6296.00 (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć PLN 00/100 gr)

Część 5

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 7) w Rejonie Drogowym Radom

wadium: wadium: 312.00 (trzysta dwanaście PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji Zamówienia: maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
20%
termin realizacji zamówienia
20%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2020-08-04 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2020-08-04 o godz 11:00:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-07-20
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-20 12:13:40

Data modyfikacji: 2020-07-22 14:40:14

Wersja: 4 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-07-20 12:20:24
2020-07-20 12:17:03
2020-07-20 12:13:40