Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont wiaduktu w km 11+225 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 w Pruszkowie” – nr postępowania 106/20

Numer postępowania:

106/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45221121-6

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

wadium: 38320.00 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2020 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
30%
doświadczenie zawodowe osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy
10%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 101, 109 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2020-08-05 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2020-08-05 o godz 11:00:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-07-15
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-15 14:32:57

Data modyfikacji: 2020-08-03 12:39:21

Wersja: 5 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-07-27 14:10:16
2020-07-15 14:39:36
2020-07-15 14:35:13
2020-07-15 14:32:57