Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 25+650 do km 26+900 na terenie gm. Borkowice, powiat przysuski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 008/20

 

Numer postępowania:

008/20

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233220-7; CPV: 45233222-1

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

wadium : 21992.00 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 206, 207 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2020-02-07 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2020-02-07 o godz 10:30:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2020-01-23
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-23 15:18:50

Data modyfikacji: 2020-02-03 14:52:56

Wersja: 4 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2020-01-23 15:43:11
2020-01-23 15:38:53
2020-01-23 15:18:50