Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 86+500 miejscowość Kostki do km 87+210 w miejscowości Emilianów długość 0,710 km na terenie gminy Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie.” - nr postępowania 020/19

Numer postępowania:

020/19

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45233220-7

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

wadium: 12347.00 (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 25.06.2019 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
40%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 206, 207 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2019-01-30 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2019-01-30 o godz 10:30:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-01-10
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-10 09:10:31

Data modyfikacji: 2019-01-10 09:12:49

Wersja: 2 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2019-01-10 09:10:31