Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez Kanał Bródnowski w km 16+321 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 004/19

Numer postępowania:

004/19

Wspólny Słownik Zamówień:

cpv: 45221100-3, 45221111-3, 45233220-7

Składanie ofert częściowych:

nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wadium:

Wadium: 39203.00 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzy PLN 00/100 gr)

Składanie ofert wariantowych :

nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:

do 30.09.2019 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena
60%
okres rękojmi
30%
doświadczenie zawodowe osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy
10%

Specyfikację istotnych warunków zmówienia można odebrać:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzdw.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Mazowiecka 14 pokój 206, 207 lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury przetargowej:
W sprawach technicznych:
Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
w terminie do
2019-01-24 o godz 10:00:00
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 208, ul. Mazowiecka 14, Warszawa
dnia
2019-01-24 o godz 10:30:00
Termin związania z ofertą wynosi: 30dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie http://mzdw.pl.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-01-08
Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-08 11:08:33

Data modyfikacji: 2019-01-21 13:26:53

Wersja: 6 (sprawdź historię zmian:)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2019-01-18 13:47:35
2019-01-18 13:46:23
2019-01-10 08:25:20
2019-01-08 11:28:08
2019-01-08 11:08:33