Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na wybranych odcinkach od km 29+100 do km 30+750 na terenie Gminy Nowa Sucha oraz na odcinku

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 7+083 do km 10+083 w m. Wólka Jeżewska, w m. Many gm. Tarczyn, powiat piaseczyński.” - nr postępowa

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi nr 749 na odcinku od km 24+250 do km 25+696 w miejscowości Przysucha - nr postępowania 064/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 [Piaseczno (DK nr 79) – Lesznowola – Grojec (DK nr 50)] na odcinku od km 16+822 do km 19+004 w m. Prażmów powiat

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegają

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW  przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświe

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potwor

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Nowa Korzeniówka – Potrzeba w km 9+000 do km 11+677” - nr postępowania 077/18  

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odcinku od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego”  - nr post

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w r

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku magazynowo – garażowego, wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mie

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 720 km 3+170 - km 5+500” - nr postępowania 067/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290” - w systemie projektuj buduj

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w Seroczyn, na terenie Gminy Wodyni

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podział

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-05-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą od km 23+100 do km 30+625 – nr postępowania 076/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. woj.) na terenie gminy Wilga od km 47+050 do km 58+530 - nr postę

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, na odcinku od obszaru niezabudowanego w miejscowości Żaboklik do skrzyżowania z dr

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodocią