Ikona dekoracyjna

Zgłoszenia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Zgłoszenia szkód, za które zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność cywilną ponosi Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w szczególności szkód komunikacyjnych na drogach wojewódzkich.


Odbiorca usługi

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną

Wymagane dokumenty

Uwagi

1. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządcy dróg.

2. Zawiadomienie o szkodzie należy składać w Rejonie Drogowym MZDW, na terenie działania którego doszło do zdarzenia, z którego wynikła szkoda. Zawiadomienie powinno być złożone w formie pisemnej albo na adres e-mail. W przypadku, gdy szkoda wynika z działalności Centrali MZDW w Warszawie lub występują trudności z ustaleniem Rejonu Drogowego właściwego w sprawie, zawiadomienie o szkodzie może być przekazane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Wydziału Informatyki i Administracji.

3. Zawiadomienie o szkodzie powinno być złożone na jednym z druków zamieszczonych powyżej.

4. Zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego na osobie zgłaszającej szkodę ciąży obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności MZDW w Warszawie za szkodę, tj.:

-       zawinionego działania lub zaniechania po stronie MZDW w Warszawie;

-       powstania szkody;

-       istnienia związku przyczynowego pomiędzy ww. działaniem lub zaniechaniem a szkodą.

5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Otrzymane zawiadomienia o szkodach przekazywane są ubezpieczycielowi, który w dacie zdarzenia, z którego wynikła szkoda, udzielał MZDW w Warszawie ochrony ubezpieczeniowej.

6. Informacje o ubezpieczeniu OC Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w latach 2018-2023:


  • okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

polisa nr 908211558767 

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.


  • okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

polisa nr 913300005949 

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.


  • okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

polisa nr 913300003780

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.


  • okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

polisa nr 912700337299

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.


  • okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

polisa nr 908210452165/WR/908210452166/EEI/908210452167/OC/2019/MM

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.


  • okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

polisa nr 908210452162/WR/908210452163/EEI/908210452164/OC/2018/MM

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Rejon Drogowy Gostynin-Płock

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl 

Rejon Drogowy Ciechanów

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

Rejon Drogowy Ostrołęka

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl 

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl 

Rejon Drogowy Radom

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl

Rejon Drogowy Garwolin

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolin@mzdw.pl

Opłaty

Brak


Nr konta

Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – brak – sprawy cywilne

Ubezpieczyciel – zgodnie z art. 817 k.c. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w podstawowym 30-dniowym terminie.


Sposób odwołania

Odwołania od decyzji Ubezpieczyciela należy składać bezpośrednio do Ubezpieczyciela.


Podstawa prawna

Kodeks cywilny


Sprawę prowadzi

Rejon Drogowy MZDW właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody albo

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Informatyki i Administracji.

Po przekazaniu zawiadomienia o szkodzie właściwemu Ubezpieczycielowi udzielającemu MZDW w Warszawie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne i podejmuje decyzję w sprawie, zawiadamiając o niej MZDW i poszkodowanego.


Klauzula informacyjna dla zgłaszających szkody i osób poszkodowanych

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW),

2.    W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl

3.    Celem przetwarzania danych jest ustalenie istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania bądź świadczenia,

4.    Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

5.    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania bądź świadczenia,

6.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych i ich sprostowania (na podstawie art. 15 i 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

7.    Prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych podlegają ograniczeniom określonym w ogólnym rozporządzeniu, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

8.    Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w likwidację szkody (w tym m.in. zakładom ubezpieczeń, podmiotom działającym w ich imieniu, a także podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora) oraz podmiotom (organom) uprawnionym z mocy prawa do pozyskiwania danych osobowych,

9.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data utworzenia: 2022-05-06

Utworzył/Odpowiada:

Data modyfikacji: 2023-03-29 07:59

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz, Super Admin,

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz

Wersja: 14 (sprawdź historię zmian)

Archiwum historii zmian