Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu oraz rozpatrywaniu skarg i wniosków w MZDW w Warszawie

 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Przedmiotem skargi  może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań określonych statutem przez MZDW w Warszawie lub jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. O tym, czy dane pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna lub nazwa.
 5. Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 6. Skargi i wnioski niezawierające imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, dla których MZDW jest właściwy do ich rozpatrzenia, pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do MZDW w Warszawie pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 8. Wniesienie skargi lub wniosku za pośrednictwem pełnomocnika wymaga załączenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm. ).
 9. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor MZDW bądź upoważniona przez niego osoba przyjmują interesantów w siedzibie MZDW w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 16:30, po uprzednim uzgodnieniu przybycia przez interesanta z kierownikiem Wydziału Informatyki i Administracji w MZDW w Warszawie.
 10. Sprawy z zakresu skarg i wniosków prowadzone są w MZDW w Warszawie przez Wydział Informatyki i Administracji.
 11. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty ich wpływu  do MZDW w Warszawie.
 12. Wnoszącemu skargę lub wniosek doręcza się zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:22:43

Wytworzył/Odpowiada: Paweł Zamilski

Data modyfikacji: 2020-07-13 10:52:04

Modyfikował: Paweł Zamilski

Wersja: 5 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2016-02-12 08:34:23
Paweł Zamilski
2016-02-09 10:13:53
Paweł Zamilski
2016-02-09 10:13:24
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:55:01
Paweł-Zamilski