Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

 

OGŁOSZENIA:


MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

 OGŁOSZENIE NR 30/2021 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  Starszy referent w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 04 października 2021 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

-        niezbędne: wykształcenie wyższe – kierunek planowanie przestrzenne

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

         Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

          Starszy referent:

           -        nie wymagany;

            -        spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach                      samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

      Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych:

 1. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Prawo budowlane;
 3. O drogach publicznych
 4. Przepisy w zakresie warunków jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 5. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office;
 6. Staż pracy minimum 1 rok

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Realizacja zadań i  uprawnień przewidzianych dla zarządcy dróg wojewódzkich w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym analiza proponowanych rozwiązań przestrzennych w zakresie wpływu na ruch drogowy i drogę wojewódzką poprzez uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 4. Opiniowanie studiów i projektów rozwoju sieci drogowej oraz koncepcji rozwiązań planowanych elementów tej sieci i współpraca w tym zakresie z jednostkami zewnętrznymi;
 5. Udział w opracowaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej  w zakresie wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego lub innych zwierzchników służbowych;
 6. Przygotowywanie opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych, dokumentów i materiałów dotyczących zadań realizowanych przez innych zarządców dróg, w tym dróg kolejowych.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach 

z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Starszy Referent  w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 30/2021

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,

w godzinach 7:30 – 14:30.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 15 października 2021 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.


UWAGI:
1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).
w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
   - oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
   - oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
   - wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   - Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie       następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);       wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan       dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);       wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   - Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów      kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne      do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.


4. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE  ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

OGŁOSZENIE NR 29/2021 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki

 

Data ogłoszenia naboru: 13 września 2021 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:

 •  wykształcenie wyższe;

 

preferowane (wymagania dodatkowe):

 • wykształcenie wyższe – kierunek : administracja, gospodarka samorządowa, geodezja, gospodarka przestrzenna i pokrewne.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Specjalista:

 • - co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej);

 

 Samodzielny referent:

 • co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej);
 •  spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
 •  prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

  

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 2. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego;
 3. Znajomość ustawy o samorządzie województwa;
 4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. Znajomość zadań i struktury mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 6. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu MS Office.

 

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Właściwe stosowanie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu województwa oraz innych przepisów prawa z zakresu dotyczącego działania MZDW w tym w szczególności pionu i komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony;
 2. Właściwe stosowanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, zasad, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w MZDW, w tym w szczególności obejmujących zakres BHP i ppoż;
 3. Przestrzeganie obowiązujących zasad i norm etycznych, w tym w szczególności wynikających z zapisów Kodeksu Etyki pracowników MZDW;
 4. Dbanie o składniki majątku, wyposażenia i sprzętu będącego w jego dyspozycji;
 5. Właściwa obsługa interesantów;
 6. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w szkoleniach  i kursach organizowanych przez pracodawcę;
 7. Terminowe i zgodne z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki realizowanie przydzielonych pracownikowi spraw, w tym w szczególności:
 8. opracowywanie wniosków i przygotowywanie dokumentacji przetargowych dla planowanych robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg;
 9. prowadzenie dokumentacji oraz nadzorowanie zadań z zakresu robót budowlanych, utrzymaniowych wykonywanych systemem zleconych;
 10. prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zadań remontowych i inwestycyjnych;
 11. koordynowanie spraw z zakresu wnoszenia i zwracania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady;
 12. opracowywanie danych do przetargu na zimowe utrzymanie dróg wraz z przygotowaniem planu zimowego utrzymania i koordynacji nad realizacja umów;
 13. uzgadnianie opłat za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych.
 14. Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego lub innych zwierzchników służbowych.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki - ogłoszenie nr 29/2021 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, 05 – 200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, 05 – 200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 14:30 dnia 24 września 2021 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 22)  776 – 23 – 33

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

2. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

3. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

4. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE  ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

 OGŁOSZENIE NR 28/2021  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  od Samodzielnego Referenta do  Starszego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 08 września 2021 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 •  niezbędne: wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo
 • preferowane: wykształcenie wyższe II stopnia  – kierunek budownictwo

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

Starszy Specjalista:

- co najmniej 3 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w wykonawstwie, projektowaniu, nadzorze jako przedstawiciel inwestora lub w organach administracji architektoniczno – budowlanej);

 

Specjalista:

- co najmniej 2 lata pracy;

 

 Samodzielny referent:

- co najmniej 2 lata pracy;

 

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 - prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych:

 1. Prawo budowlane;
 2. O drogach publicznych;
 3. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 4. Prawo Zamówień Publicznych;
 5. rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ;
 6. O finansach publicznych;
 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad inwestycjami w zakresie przeglądów gwarancyjnych realizacji robót;
 2. Udział w spotkaniach ze stronami procesu budowlanego, osobami i podmiotami zainteresowanymi realizowanymi inwestycjami.
 3. Nadzór nad wypełnianiem zapisów zawartych umów Inwestora z pozostałymi stronami procesu budowlanego;
 4. Przygotowanie dokumentacji, udział w procedowaniu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych na rzecz inwestora.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 5. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do  Starszego Specjalisty w Realizacji Inwestycji- ogłoszenie nr 28/2021  

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 20 września 2021 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

2. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

3. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

4. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE  OGŁOSZENIE NR 27/2021  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE  OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym

 Data ogłoszenia naboru: 06 sierpnia 2021 r.

 

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

      niezbędne: - wykształcenie wyższe techniczne I stopnia;

       preferowane (wymagania dodatkowe): - wykształcenie wyższe II stopnia – specjalność: drogowo – mostowa, konstrukcyjno - budowlana

 WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

 

Specjalista:

- co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej realizującej zadania z zakresu budownictwa;

 

 Samodzielny referent:

- co najmniej 2 lata pracy;

 

Starszy referent:

- nie jest wymagany.

 - spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 - prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).  

 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych:

 1. Prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, Kodeks postepowania administracyjnego.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 3. Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, gromadzenie danych techniczno – eksploatacyjnych oraz przechowywanie dokumentacji technicznej;
 2. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
 3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;
 4. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z inżynierią ruchu na drogach oraz pomiarów ruchu;
 5. Uczestnictwo w odbiorach wykonywanych robót modernizacyjnych i przejmowanie ich do eksploatacji;
 6. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;
 7. Opracowanie specyfikacji technicznych dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Rejon Drogowy;
 8. Załatwianie spraw odszkodowań związanych z wypadkami spowodowanymi odkształceniami nawierzchni drogowych lub uszkodzeniami urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.;
 9. Prowadzenie spraw związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;
 10. Uczestnictwo w dyżurach akcji zimowego utrzymania dróg.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek jednokondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Praca biurowa.

 MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym- ogłoszenie nr 27/2021

 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ostrołęka, 07- 407 Czerwin ul. Mazowiecka 44 .

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ostrołęka, 07- 407 Czerwin ul. Mazowiecka 44, w godzinach 730 – 1430.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 14:30  dnia 20 września  2021 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 29)  761 – 45 – 24  wew. 10

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

  

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

2. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

3. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

4. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

 

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul.…